Aufbewahrungsort Berlin, Staatsbibl., Ms. boruss. fol. 239
Codex
Literatur
(Hinweis)
  • Ulrich-Dieter Oppitz, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Bd. II: Beschreibung der Handschriften, Köln/Wien 1990, S. 358 (Nr. 85).
Archivbeschreibung ---
  Juni 2006