Aufbewahrungsort [a] Berlin, Staatsbibl., Ms. boruss. fol. 720a
Codex
Aufbewahrungsort [b] Berlin, Staatsbibl., Ms. lat. fol. 299
Codex
Literatur
(Hinweis)
  • Ulrich-Dieter Oppitz, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Bd. II: Beschreibung der Handschriften, Köln/Wien 1990, S. 359f. (Nr. 89), S. 395 (Nr. 212).
Archivbeschreibung [a] ---
[b] ---
  Juni 2006