Aufbewahrungsort Gotha, Forschungsbibl. der Universität Erfurt, Cod. Chart. B 1233
Codex
Inhalt Bl. 76r-79r = Johannes de Rupescissa: 'Liber lucis', dt.
Literatur
  • Hubert Herkommer, Johannes de Rupescissa, in: 2VL 4 (1983), Sp. 724-729, hier Sp. 728.
Archivbeschreibung ---
  cg, November 2018