Aufbewahrungsort [a] Brüssel, Königl. Bibl., ms. 19613
Fragment
Aufbewahrungsort [b] Gent, Universitätsbibl., Hs. 1643
Fragment
Literatur
(Hinweis)
  • Hans Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving, Deel 1+2 (Deventer Studiën 9), Deventer 1988, Deel I, S. 26-28 (H 14).
Archivbeschreibung ---
  August 2008